به نام دادار مهرداد

دانشجویان پرسش های ارائه های خود را حتی الامکان تا یک هفته بعد از ارائه به رایانامه hossein.hosseini@outlook.com ایمیل کرده و از قرارگرفتن آن در وبلاگ اطلمینان یابند.

* عدم ارسال فایل پرسش ها به منزله انجام نشدن ارائه میباشد.

** فایل پرسش ها در دو قالب PDF و DOCX باشد.