به نام دادار مهرداد

سلام


1- نحوه محاسبه نمرات به صورت زیر میباشد

13 نمره امتحان پایانی

7 نمره ارائه یا پروژه