دانشجویان برای ارسال ایمیل این فرمت را رعایت نمایند :

 برای ارسال تمرین :  شماره دانشجویی + نام + موضوع  تمرین + تاریخ در موضوع آورده شود

برای ارسال فایل ارائه کلاسی :  شماره دانشجویی + نام + موضوع ارائه + تاریخ آورده شود

تمرین ها و ارائه ها به ایمیل زیر فرستاده شوند


hossein.hosseini@outlook.com