1- حتما تمام فایل هایی که در دسته بندی پردیس و مهندسی اینترنت داخل وبلاگ وجود دارد را برای امتحان مطالعه نمایید.

2- دانشجویانی که به جای ارائه پروژه داشتند ، گزارش دوم خود را روز امتحان بعد از جلسه ارائه کنند.

3- دانشجویانی که در مورد کارآموزی و پروژه پایانی سوالی دارند روز امتحان بعد از جلسه پاسخگوی آنها هستم.

4- دانشجویان متقاضی کارآموزی حتما فرم نکمیل شده خود را همراه داشته باشند.