طبق برنامه آموزش آخرین مهلتی که میتوانید گزارش 5 صفحه ای پروژه خود را به همراه سورس ارسال نمایید روز 21 ام تیرماه میباشد. لذا هرچه سریعتر در این زمینه اقدام نمایید.