امتحان میانترم : 6

امتحان پایانترم : 10

حل تمرین : 2

حضور و غیاب : 2

کارکلاسی : +1