دانشجویانی که کاراموزی داشته اند ، جهت ثبت نمره قبل از ترم بعد حداکثر تا تاریخ 22 شهریور گزارش خود را تکمیل کرده و بدست بنده برسانند.