ازین پس اطلاع رسانی کار آموزی و پروژه پایانی از سربرگ مخصوص آن انجام خواهد شد