منبع کمکی درس برنامه سازی کتاب آموزش برنامه نویسی c دکتر جعفرنژاد قمی میباشد.