قابل توجه دانشجویان متقاضی کلاس آموزش فشرده پایگاه داده :

کلاس ها این هفته به شرح زیر برگزار میگردد

سه شنبه : 18-20

چهارشنبه : 8-10

چهارشنبه : 10-12