*** دانشجویانی که برگه کارآموزی آنها را پر کرده ام ، اطلاعات زیر را هرچه سریعتر به من ایمیل بزنند.
1- نام و نام خانوادگی
2-شماره دانشجویی
3-شرکتی که میخواهند در آن کارآموزی بروند
4-نوع کار در شرکت
5-تخصص
6-توضیحات اضافه