دانشجویانی که به جای ارائه کلاسی پروژه داشته اند ، باید موارد زیر را مد نظر داشته باشند:

1- پس از اتمام پروژه یک گزارش حداکثر 5 صفحه ای همراه با اکرین شات از اجرای آن و سورس پروژه را با ذکر مشخصات ارسال نمایید. (نمره پروژه از روی گزارش داده میشود.)


2-آن دسته از دانشجویانی که پروژه آنها با پروژه پایانیشان یکسان است و تا آخر شهریور زمان میبرد ، تنها با موافقت آموزش میتوان نمره آنها را دیرتر وارد کرد. (نتیجه صحبت با آموزش متعاقبا اعلام میشود)