امتحان : 10

ارائه    : 7

کارکلاسی : 1

حضور و غیاب : 2